Vanliga frågor

Blir jag delägare i ett specifikt vindkraftverk?

Nej, du blir delägare i andelslagets alla vindkraftverk/kapacitet. Som ny delägare finansierar du dock ett specifikt verk. När detta verk väl är i drift får du el från den samlade produktionen från andelslagets alla vindkraftverk. På så sätt delas riskerna om till exempel om just ”ditt” verk skulle producera mindre el än förväntat under en period.

Måste jag ansluta mig till Loiste?

Ja, senast från det datum då dina andelar går i produktion måste du vara kund hos Loiste som är Salpatuulis energisamarbetspart. Ring och anmäl flyttning till Loiste. Uppge att du är med i Salpatuuli. Loiste har även balansansvaret för dig som medlem och sköter avräkningen av din vindel på din faktura.

Täcker vindandelar även kostnaden för nätavgiften?

Nej, andelar påverkar endast kostnaden för elavgiften, inte nätavgiften. Nätavgiften betalar du som tidigare till ditt nätbolag.

Kan en minderåring äga andelar?

Ja, det kan de. Kontakta andelslaget innan ni köper andelar.

Vad är en andel eller vindandel?

Med en vindandel kan du köpa 500 kWh el för produktionspris. Med 10 andelar kan man köpa 5000 kWh.

Vad är vinstandelar?

Vinstandelar är frivilliga andelar och ger rätt till ränta på andelskapital enligt andelsstämmans beslut. Med vinstandelar har man inte rätt att köpa el.

Måste jag bo i Finland?

Nej. Du kan bo var som helst. El levereras dock bara inom Finland. Det var man bor har ingen påverkan på andelsägandet.

Kan jag fördela mina andelar mellan mina olika bostäder, till exempel sommarstuga?

Ja. Som andelsägare och ägare av flera abonnemang kan du fördela ditt andelsinnehav mellan dina bostäder. Till exempel 10 andelar hem och 5 på sommarstugan.

Hur mycket kostar andelsel?

Andelsel kostar 2,5 c/kWh. Härpå kommer elskatten och moms. Allt som allt kostar andelselet 5,17 c/kWh. Man bör ta till hänsyn att priset kan ändras. Priset beror på driftskostnaderna. Vi estimerar att priset för andelsel kommer att ligga på mellan 2,15 och 2,85 c/kWh.

När får jag min andelsel?

Andelselen levereras när andelarna är inbetalda, leverantörsbytet är genomfört och när du blivit godkänd som ny medlem av styrelsen i vindkraftskooperativet. Vanligtvis tar det en till två månader.

När är första verken i drift?

Vi hoppas att det händer i sommaren eller hösten 2017.

Hur vet jag min årliga förbrukning?

Du kan se det från din fakturaförklaring.

Har man rätt att avgå ur andelslaget?

Ja, man har rätt att avgå ur andeslaget. I detta fall återbetalas andelsavgifter enligt andelslagets stadgar och lag om andelslag. Se andelslagets stadgar för terminer.

Kan jag ändra antalet insatser om jag förändrar min elkonsumtion?

Ja. På andelslagets andelstorg kan du lägga ut både sälj- och köpannonser eller köpa nya andelar från andelslaget.

Kan jag sälja mina andelar?

Ja. Du har rätt att sälja dina andelar till en annan privatperson, eller till företag med ett elabonnemang i Finland. Det finns närmare anvisningar på andelslagets andelstorgssidor.

Kan jag ge bort mina andelar till mina barn?

Ja. Gör det skriftligt och anmäl till andelslaget. Det finns närmare anvisningar på andelslagets andelstorgssidor.

Kan jag ge bort mitt medlemskap?

Man kan inte ge sitt medlemskap som gåva. Bara andelar kan ges bort. Gåvomannen bör ansöka om medlemskap från andelslaget.

Jag köpte för många andelar?

Du kan sälja dina andelar eller byta dem till vinstandelar.

Hur byter jag en vindandel till vinstandel?

Andelslagets styrelse har fattat beslut att medlemmar har rätt att byta andelar från den ena till den andra en gång på tre år. Det tillkommer en administrativ avgift på det.

Vad händer om jag flyttar?

Dina insatser är personliga och påverkas inte av en flytt under förutsättning att du fortfarande är kund hos Loiste. När du flyttar meddelar du bara Loiste om detta i god tid. Byt din adress också på andelslagets medlemssidor. För att du ska behålla det förmånliga priset på andelsel måste du teckna avtal med Loiste även på den nya adressen i fall att adressen är i Finland.

Hur faktureras el och hur görs avräkningen av andelar på elfakturan?

Loiste fakturerar dig både för andelsel och tilläggsel. Antalet kilowattimmar du köpt andelar för delas med 12 månader. Andelsåret räknas från 1 april – 31 mars. Om andelsägaren under en månad inte skulle förbruka hela potten av andelsel för 2,5 c/kWh på grund av minskad förbrukning sparas de resterande kilowattimmarna till nästkommande månads pott – och så vidare. Brukaren kan däremot inte ”låna” kilowattimmar av nästkommande månads pott av kilowattimmar. Kilowattimmarna kan inte sparas till ett nytt andelsår. Outnyttjade kilowattimmar förblir då outnyttjade. På våra websidor finns det närmare förklaring om fakturan.

Varför är producentpris 2,5 c/kWh?

Vi har räknat att det troligen är prisets nivå.

Vad händer om jag avlider?

Insatserna är personlig egendom och tillfaller dödsboet. Dödsboet kan vara med i andelslaget för ett år. Sen måste dödsboet välja vem som använder talrätten.

Kan man fördela andelar i mindre delar?

En andel är alltid hel (500 kWh) och kan inte fördelas i mindre delar (250 kWh + 250 kWh går inte). Men till exempel i arvskifte kan en person få 5 andelar och en annan 10 andelar.

Vilka risker finns det att vara medlem i Salpatuuli?

Att det slutar blåsa och att elpriset går ner till noll. Givetvis kan Salpatuuli heller inte garantera vilka politiska beslut som regeringen tar eller vilka framtid beslut som Skatteverket tar. Precis som på andra marknader finns det förstås inga hundraprocentiga garantier för framtiden.

Vad händer efter 20 år med mina insatser?

Verket skall uppgraderas eller rivas. Den ekonomiska livslängden på verken är 20–30 år. Andelslaget har som mål att behålla andelarnas värde genom investeringar i vinkraftverken.

Kommer nya andelar i framtiden att kosta 250 euro?

Då vi i framtiden investerar i nya verk kan nya andelarnas pris bli högre än 250 euro. Det händer då att andelen kostar 250 euro och tillsvidare bör man betala anslutningsavgift som är återbetalande.

Vad återbetalas vid utträde från andelslaget?

Man återbetalas andelens värde enligt andelslagets balans, dock högst 250 euro. I balans kan en andel ha högre eller nedre värde än 250 euro.

Vad har man som andelsägare för ansvar för drift och underhåll?

Ingen alls. All drift och underhåll av vindkraftverken sköts av Salpatuulienergia.

Min bank vill ha säkerhet för mitt lån?

Bra, be din bank kontakta Salpatuuli.