Lyhyesti tuulivoimasta

Tuulivoimalat herättävät tunteita, puolesta ja vastaan.  Niillä tuotettua sähköä halutaan sen ympäristöystävällisyyden vuoksi, mutta osa ihmisistä suhtautuu varauksellisesti tuulivoimaan. Tuulivoimalat ovat kuitenkin tätä päivää ja niillä tuotettua energiaa tarvitaan ympäristön ja ilmaston vuoksi. Lisäksi nykyiset tuulivoimalat ovat hyvin energiatehokkaita. Tuulivoimaloiden kehityskulkua voi rinnastaa mobiiliteknologian kehitykseen.

Paikallinen hyöty tulee ensinnäkin puhtaamman ympäristön muodossa. Tuulivoimaprojektit tuovat alueelle myös työmahdollisuuksia. Lisäksi Salpatuuli tarjoaa mahdollisuuden osallistua tuulivoimaloihin osaomistajana. Paikallinen taloudellinen hyöty on merkittävää yrityksille, maanomistajille ja kotitalouksille sekä verotuloina kunnille. 

Yhden tuulivoimalan käyttöikä on noin 20 – 30 vuotta. Salpatuuliprojektissa hankittavat uuden sukupolven tuulivoimalat ovat nimellisteholtaan 2,0 – 5,0 MW, napakorkeudeltaan 120 – 180 metriä korkeita ja niiden siipien halkaisijat ovat noin 115 – 170 metriä. 

Tuulivoima vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuulivoimala, joka on nimellisteholtaan 3 MW, auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä yli 7000 tonnia vuodessa. Tämä vastaa 3000 auton keskimääräisiä vuotuisia päästöjä. Lisäksi tuulivoimala auttaa vähentämään vuodessa rikkidioksidipäästöjä kymmenen tonnia ja typpioksidipäästöjä yhdeksän tonnia. 

Tuulivoimalat vähentävät tuontienergian tarvetta ja parantavat merkittävästi energiaomavaraisuuttamme. Hiiltä ja öljyä on kuljetettava vähemmän. Tuulivoimalat ovat myös energiatehokkaita ja puolueettomien tutkimusten perusteella investoinnit tulevat usein kilovattituntia kohden halvemmaksi kuin esimerkiksi ydinvoimalainvestoinnit.

Tuulivoiman taloudellisuus

Tuulivoimaloiden teknologia on edennyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Tornien korkeus ja lapojen pituudet ovat kasvaneet. Näillä seikoilla on suuri merkitys tuulivoimalan tuotannon määrälle. Korkeammalla tuulee enemmän, joten tornien korkeuden kasvu mahdollistaa suuremmat tuulennopeudet. Lisäksi voimaloita voidaan sijoittaa sisämaassa harvaan asutuille alueille.  Kehityksen myötä tuulivoimaloiden kustannus kilovattituntia kohden on tippunut hyvin kilpailukykyiselle tasolle.

Tuulivoimaloilla on neljänlaisia ympäristövaikutuksia.

1. Maisema

Tuulivoimalat näkyvät maisemassa. Maisemavaikutukset otetaan huomioon tuulivoimaloiden sijoittelussa. Voimaloita ei sijoiteta kulttuuri- ja kansallismaisemiin. 

2. Linnut

Lintujen törmäämistä tuulivoimaloihin voidaan ehkäistä sijoittamalla voimaloita alueille, joilla ei ole muuttoreittejä. Suurin uhka lintulajeille on ilmastonmuutos, jota vastaan tuulivoimalat pyörivät.

3. Äänitaso

Tuulivoimaloista lähtee ääntä, joka johtuu voimalan turbiinin käynnistä ja siipien aerodynaamisesta äänestä. Äänitaso voimalan alapuolella on noin 50 – 60 dB ja laskee 300 – 800 metrin etäisyydellä voimalasta alle 40 dB:n, joka on yöajalle laissa asetettu äänitaso asuin- ja lomarakennusten kohdalla. Tämä ääni vastaa suunnilleen jääkaapin käyntiääntä. Useimmiten mitään ääntä ei edes kuulu, koska jo pieni puiden havina tai muut taustaäänet peittävät äänen taakseen.

4. Varjot

Tuulivoimaloiden siivistä tulee varjot maahan. Varjojen välkkeen osalta pyritään suunnittelussa ottamaan välkealueet huomioon. Mikäli ei ole mahdollista sijoittaa voimalaa niin, ettei rakennuksiin osu välkettä, voidaan kiinteistön kanssa tehdä sopimus tai voimala pysäyttää välkkeen aiheutumisen ajankohdaksi.